Prohlášení profesních, odborných a stavovských organizací nelékařských zdravotnických pracovníků proti legislativním krokům a iniciativám MZ ČR a některých poslanců PSP ČR.

Níže uvedené profesní, odborné a stavovské organizace, reprezentující více než 199 099 nelékařských zdravotnických pracovníků různého zaměření a všech úrovní vzdělání, protestují proti snahám MZ ČR a iniciativám některých poslanců o změnu právních předpisů a prosazení jejich nesystémových změn. Jedná se o zákon č. 48/1997Sb., o veřejném zdravotním pojištění  a zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních a o vyhlášku č. 493/2005 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami.  

Jde o následující  okruhy problémů

  • Vyloučení profesních organizací nelékařů ze systému dohodovacích řízení
  • Zásah do nastoleného systému kontroly celoživotního vzdělávání nelékařů (do kterého bylo do této doby investováno cca 100 000 000 Kč jen na poplatcích)
  • Diskriminace související s navýšením mzdových indexů pouze pro jednu skupinu poskytovatelů zdravotní péče (zvýhodnění pouze skupiny lékařů) ve vyhlášce MZ ČR č. 493/2005 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami.

Poslanecká iniciativa MUDr. Jaroslava Krákory, podporovaná ministrem zdravotnictví MUDr. Davidem Rathem, naprosto opomíjí závěry hodnocení zástupců Evropské komise v rámci evaluační mise doporučení expertů a širší kontext výkonu a regulace nelékařských zdravotnických povolání v Evropské unii, stejně tak jako stanoviska profesních  organizací nelékařů.

Absence komunikace MZ ČR a poslanců PSP ČR s profesními organizacemi a nerespektování jejich  kvalifikovaných názorů   nás  nutí k veřejnému protestu proti nekompetentnímu postupu a zásahu do postavení nelékařů v České republice.

Organizace  zdravotnických pracovníků nelékařů vždy byly a jsou pro konstruktivní spolupráci  s orgány státní správy i samosprávy při přípravě legislativních změn a koncepčních materiálů, které ovlivňují kvalitu a dostupnost zdravotní péče, poskytované nelékařskými pracovníky.

Důrazně žádáme o respektování  již nastavených a fungujících  demokratických pravidel ve spolupráci s orgány státní správy a samosprávy, jsme připraveni podílet se na novelách již přijatých právních norem. Požadujeme zachování procesu připomínkových a dohodovacích řízení tak, aby nemohlo docházet k  rozhodování o nás bez nás.

Za profesní organizace se připojují:
Asociace domácí péče ČR
Asociace klinických psychologů ČR
Asociace psychiatrických sester
ČAS – Česká asociace sester
Česká společnost fyziků v medicíně
ČSST – Česká společnost pro zdravotnickou techniku
Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR
SBM – Společnost biomedicínckého inženýrství a informatiky v lékařství ČLS - JEP
Sdružení majitelů a poskytovatelů domácí péče
Společnost instrumentářek
Společnost radiologických asistentů ČR
UNIFY ČR – Unie fyzioterapeutů ČR
UNIPA – Unie porodních asistentek
______________________________________________________________________________

Vyzýváme občany České republiky a další profesní, stavovské a odborné společnosti nelékařů i lékařů, kterým není lhostejný osud systému zdravotní péče, aby se k našemu protestu připojili a své stanovisko zaslali neprodleně mediím a dotčeným zástupcům státní správy i samosprávy v naší vlasti.

V Praze dne 31.1.2006