Dopisy předsedy AKČR Evžena Tošenovského předsedovi vlády a ministrovi zdravotnictví ČR se stanoviskem Asociace krajů ČR k návrhu zákona o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních

Vážený pane předsedo vlády, / Vážený pane ministře,

dovoluji si Vám oznámit, že na dnešním mimořádném jednání se Asociace krajů ČR zabývala  komplexním pozměňovacím návrhem k návrhu zákona o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních (sněmovní tisk 810), který byl hejtmanům krajů předán na pátečním jednání (13.ledna 2006) s Vámi a ministrem zdravotnictví.
Asociace krajů ČR k návrhu přijala stanovisko, jehož plné znění Vám zasílám v příloze tohoto dopisu.

S pozdravem

Evžen Tošenovský, v.r.Příloha k dopisu ze dne 23. ledna 2006 č.j.:24/2006

Stanovisko Asociace krajů k návrhu zákona o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeníchPředložený návrh zákona pokládáme za protiústavní. Vytváří nerovnost různých forem vlastnictví a právní subjektivity před zákonem a nepřijatelným způsobem zasahuje do vlastnických práv krajů, obcí i soukromých vlastníků.

Konstatujeme, že vláda a předkladatelé zákona v současném boji za tento návrh nadřazují právní formu nemocnic nad řešení skutečných problémů.

Zákon je vyjádřením neopodstatněných snah Ministerstva zdravotnictví o centralizaci moci v systému poskytování zdravotní péče v ČR.

Pro zřizovatele, který se nepodvolí diktátu Ministerstva zdravotnictví (například krajská či obecní samospráva), znamená tento legislativní krok v podstatě likvidaci jeho zdravotnického zařízení.

Zákon ve skutečnosti destabilizuje zdravotní systém a znejišťuje pacienty i zaměstnance zejména těch zařízení, která nejsou uvedena v příloze tohoto zákona jako nemocnice tvořící síť zdravotní péče.

Fakt, že jedna instituce bude rozhodovat o existenci nemocnice,  a to na základě subjektivního hodnocení, nikoli objektivních kritérií, povede k vytvoření nového korupčního prostředí v oblasti zdravotnictví.

Z těchto důvodů pokládáme za nesmyslné zasahovat do návrhu zákona dílčími pozměňovacími návrhy. Domníváme se ale, že forma neziskové nemocnice v českém právním řádu skutečně chybí.

Využijeme možnosti legislativní iniciativy krajů a připravíme vlastní návrh zákona o neziskových nemocnicích a předložíme jej Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

Tento nový zákon zaručí:


Rovnost zdravotnických zařízení a různých forem právní subjektivity před zákonem i v rámci systému zdravotnictví.

Naprostou transparentnost všech procesů v neziskových nemocnicích.

Veřejnou kontrolu fungování neziskových nemocnic jak v rovině ekonomické, tak v rovině poskytování péče.

Odpovědnost jednotlivců, institucí a organizací zastoupených v orgánech zdravotnického zařízení za jeho hospodaření a závazky.

Povinnost pro neziskové nemocnice hospodařit s přebytkem, který bude osvobozen od daně a který bude povinně investován do rozvoje zdravotnického zařízení.