Zápis ze schůze výboru Společnosti českých patologů ČLS JEP
7. 9. 2016 ve 13,00 hod. - Hlavův ústav, Praha
Přítomni (abecedně):
členové výboru: doc. Daum, prof. Dundr, prof. Dušková, prim. Fabian, doc. Jirásek, prim. Kodetová, doc. Matěj, prim. Trnková,
členové revizní komise: prim. Benková, prim.  Cempírková, doc. Laco, prim. Sehnálková, prim. Zambo
omluveni: prof. Zámečník
hosté: dr. Kollár, prof. Ryška

1) předseda volební komise Dr. Kollár zorganizoval volbu předsedy nově zvoleného výboru a předsedy revizní komise. Zápis z volby bude uveřejněn v podobě přílohy k zápisu z této schůze SČP.
Předsedou společnosti byl většinou hlasů zvolen v prvním kole prof. Dundr.
Předsedou revizní komise byl ve druhém kole zvolen doc. Laco.

2) Prof. Dundr se ujal dalšího vedení schůze a následně byli zvoleni:
Prim. Fabian - místopředseda
Prof. Zámečník – věd. sekretář
prim. Kodetová – pokladník

3) Prof. Dundr předpokládá obdobný režim schůzí výboru – dílem formou telekonference, dílem formou prezenční, případně i kombinovanou.  Prof. Ryška ověří možnosti pro získání dalších telekonferenčních zařízení.
Nejbližší termíny schůzí výboru stanoveny  na:
17. 10. 2016 v 11 hod. v knihovně Hlavova ústavu
15. 12. 2016 ve 13 hod. telekonferenčně

4) Prof. Ryška informoval nový výbor o jednáních ohledně organizace multidisciplinární konference „Mutation Day“. Výbor pověřil prof. Ryšku v pokračování jednání započatého s p. Kulhavým s cílem zajistit odpovídající odborný průběh a ujasnit problematiku financování celé akce. Pokud by nedošlo k dohodě s p. Kulhavým, výbor zvolí jinou alternativu.

5) Výbor pověřuje prof. Ryšku pokračováním v organizaci Panonského kongresu 15.-19. 5. 2018.
Kongres se bude konat v Mikulově.

6) Profesor Ryška informoval členy výboru o fungování a aktivitách o.s. Česká patologie.

7) Výbor schválil nové členy:
MUDr. Eliška Tvrdíková

8) Výbor vzal na vědomí ohlášené změny adres a titulů.

9) Na příští schůzi výboru bude stanovena kontaktní osoba pro registry Magister a Kelly – až dosud agendu vyřizoval prof. Ryška.

10) Správu www stránek SČP bude i nadále provádět dr. Uhrin.

11) Prof. Dundr upozornil na nutnost aktualizovat a doplnit doporučené postupy (guidelines). Problematika bude diskutována na příštím zasedání výboru.

12) Výbor projednal nutnost navrhnout další odborné posuzovatele jak pro NASKL, tak pro ČIA.

13) Prof. Dušková referovala o proběhlém jednání RAKL v otázce likvorové cytologie. Současný stav jednání mezi odbornostmi vyústil ve sdílení kódů odb. 807_823 a odb. 817. K otázce školení, zkoušek a vydávání Osvědčení k výkonu likvorové cytodiagnostiky doporučila RAKL ponechat tuto agendu v IPVZ.

14) Prim. Trnková upozornila na obtíže některých laboratoří se splněním personálních minim dle normativu VZP (MZd) při souběhu odborností 823_807, a pododbornosti 820 (vytvořené VZP).
Bude náplní dalších jednání výboru, stejně jako otázky aktualizace nepodkročitelných minim.

15) Prim Trnková referovala o výsledku revize VZP – pobočka Praha, zaměřené na vykazování dg. výkonů u prostat. Po podání námitky proti neproplacení vícečetných dg. výkonů (87517 a 87523) u vícečetných jehlových biopsií jednotlivě adjustovaných, byla námitka uznána.
Pravidlem zůstává, že počet dg. výkonů na jedno vyšetření je max. 6 a vzorky musí být samostatně adjustované a v nálezu popsané.
V případě problémů s vykazování těchto výkonů se pracoviště mohou obrátit na našeho ombudsmana pro ZP Doc. MUDr. Evu Honsovou, PhD.

V Praze 07. 09. 2016 zapsala prof. J. Dušková