Výběrová řízení budou mít nová pravidla

zobrazeno 2362x

Uveřejněno 24. října 2007

Zdroj: Zdravotnické noviny (www.ZDN.cz)


Výběrová řízení budou mít nová pravidla


Výběrová řízení pro síť zdravotnických zařízení se mají novelou zákona č. 48/1997 částečně změnit. Co bude konkrétně jinak?

Jednou z novinek oproti stávajícímu znění je to, že se výběrová řízení v řadě stávajících případů ruší.

Konkurzy se už nebudou konat v případě lékáren, zdravotnických zařízení vězeňské služby, v případě rozšíření sítě již smluvního zdravotnického zařízení zdravotnické záchranné služby a "při uzavírání nové smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče, pokud se jedná o smluvní vztah se stejným subjektem a současně nedochází k rozšíření rozsahu poskytované zdravotní péče."

Výběrová řízení by měla být také průhlednější. Nová zákonná úprava počítá z odtajněním výsledů hlasování výběrové komise.


Zatímco stávající zákon uváděl, že „komise rozhoduje tajným hlasováním“, novela zákona počítá s nutností zveřejnění výsledků.

"Vyhlašovatel je povinen zveřejnit výsledek výběrového řízení včetně počtu získaných hlasů…“ uvádí paragraf 52 této novely zákona.

Ustanovení o tom, že výsledek výběrového řízení nezakládá právo na uzavření smlouvy se zdravotní pojišťovnou zůstává i nadále.

Přečtěte si doslovné znění paragrafu, který nově upravuje problematiku výběrových řízení (změny jsou vyznačeny kurzívou).


Pro srovnání – původní verzi Zákona č.48/1997 o veřejném zdravotnickém zařízení najdete:
ZDE.SÍŤ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ
§ 46
(1) Zdravotní pojišťovna je povinna zajistit poskytování zdravotní péče svým pojištěncům. Tuto povinnost plní prostřednictvím zdravotnických zařízení, se kterými uzavřela smlouvu o poskytování a úhradě zdravotní péče. Tato zdravotnická zařízení tvoří síť smluvních zdravotnických zařízení zdravotní pojišťovny (dále jen "síť").

(2) Před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče se koná výběrové řízení. Výběrové řízení se nekoná
a) pro zdravotnická zařízení lékárenské péče,
b) pro zdravotnická zařízení Vězeňské služby České republiky46a),
c) v případech rozšíření sítě již smluvního zdravotnického zařízení zdravotnické záchranné služby,
d) při uzavírání nové smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče, pokud se jedná o smluvní vztah se stejným subjektem a současně nedochází k rozšíření rozsahu poskytované zdravotní péče.
(3) V případě změny právní formy zdravotnického zařízení se výběrové řízení koná pouze tehdy, dochází-li k rozšíření rozsahu poskytované zdravotní péče.

(4) Konání výběrového řízení mohou navrhnout zdravotní pojišťovna nebo zdravotnické zařízení oprávněné poskytovat zdravotní péči v příslušném oboru.

§ 47
(1) Výběrové řízení vyhlašuje způsobem v místě obvyklým krajský úřad, v hlavním městě Praze Magistrát hlavního města Prahy (dále jen "krajský úřad"). Místní příslušnost krajského úřadu se řídí místem provozování zdravotnického zařízení. Výběrové řízení na poskytování ústavní a lázeňské zdravotní péče vyhlašuje Ministerstvo zdravotnictví.
(2) Vyhlášení výběrového řízení musí obsahovat:
a) rozsah zdravotní péče a území, pro které má být poskytována, a označení zdravotní pojišťovny, je-li zdravotní pojišťovna navrhovatelem výběrového řízení,
b) lhůtu, ve které lze podat nabídku; tato lhůta nesmí být kratší než 30 pracovních dnů,
c) místo pro podání přihlášky.
§ 48
(1) Vyhlašovatel zřizuje pro každé výběrové řízení komisi. Členy komise jsou:
a) zástupce krajského úřadu, jde-li o výběrové řízení vyhlašované krajským úřadem, nebo zástupce Ministerstva zdravotnictví, jde-li o výběrové řízení vyhlašované tímto ministerstvem,


b) zástupce příslušné profesní organizace,
c) zástupce příslušné zdravotní pojišťovny,
d) odborník pro druh zdravotní péče, která má být zdravotnickým zařízením poskytována.
(2) Členy komise nemohou být osoby, u nichž se zřetelem na jejich vztah k uchazeči jsou pochybnosti o jejich nepodjatosti, a osoby blízké uvedeným osobám.
(3) Členství v komisi je nezastupitelné. Na členy komise se vztahuje povinnost zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděli v souvislosti s výběrovým řízením. Poskytnutí informací o zdravotnických zařízeních, účastnících se výběrového řízení, členy komise se nepovažuje za porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost podle zvláštního zákona.
§ 49
(1) Činnost komise řídí její předseda, kterým je zástupce krajského úřadu, jde-li o výběrové řízení, jehož vyhlašovatelem je krajský úřad, nebo zástupce Ministerstva zdravotnictví, jde-li o výběrové řízení, jehož vyhlašovatelem je Ministerstvo zdravotnictví.

(2) Komise je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů komise. Rozhodnutí je přijato, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů komise. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas zástupce příslušné zdravotní pojišťovny. O průběhu a výsledku výběrového řízení komise vyhotoví zápis, který podepíše předseda a všichni přítomní členové komise. Zápis musí obsahovat jména členů komise a stanovení pořadí přihlášek s uvedením počtu získaných hlasů.(3) O jednání komise se pořizuje zápis. Předseda komise předá zápis vyhlašovateli neprodleně po skončení jednání komise. Tím činnost komise končí.
(4) Náklady spojené s vyhlášením výběrového řízení a činností komise hradí vyhlašovatel. Náklady spojené s účastí na výběrovém řízení hradí uchazeč.
§ 50
(1) Nabídky se doručují vyhlašovateli ve lhůtě stanovené podle § 47 odst. 2 písm. b). Uchazeč je povinen prokázat, že je oprávněn poskytovat zdravotní péči v příslušném oboru.
(2) Vyhlašovatel pozve uchazeče na jednání výběrové komise (dále jen "komise"). Uchazeči, jehož
vyhlašovatel přihlášku s uvedením důvodů.
§ 51
(1) Při posuzování přihlášek členové komise přihlížejí zejména k dobré pověsti zdravotnického zařízení (k dodržování postupu lege artis), k disciplinárním opatřením uloženým podle zvláštního zákona, k etickému přístupu k pacientům k přístupu zdravotnického zařízení v oblasti zvyšování bezpečí pacienta a kvality péče, ke stížnostem na poskytování zdravotní péče, ke zjištěným nedostatkům v hospodaření zdravotnického zařízení, včetně daňových nedoplatků apod.
(2) Po posouzení přihlášek stanoví komise pořadí uchazečů.

§ 52
(1) Vyhlašovatel je povinen zveřejnit výsledek výběrového řízení včetně počtu získaných hlasů podle § 49 odst. 2.
(2) Zdravotní pojišťovna přihlíží k výsledkům výběrového řízení při uzavírání smluv o poskytování a úhradě zdravotní péče. Výsledek výběrového nezakládá právo na uzavření smlouvy se zdravotní pojišťovnou.

(ivb) www.ZDN.cz