Zápis z jednání výboru Společnosti patologů ČLS JEP

zobrazeno 2097x

Uveřejněno 5. dubna 2002

(5. dubna 2002)

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU SPOLEČNOSTI PATOLOGŮ ČLS JEP.

dne 5. dubna 2002 ve 13.00 hod v Patologicko-anatomickém ústavu 3. LF na Královských Vinohradech (Praha 2, Šrobárova 50).


Přítomni: (podle abecedy) prof. MUDr. F. Fakan, CSc., prim. MUDr. R Čuřík, prim. MUDr. Z. Kerekeš, doc. MUDr. V. Mandys, CSc, prof. MUDr. M. Michal , prof. MUDr. C. Povýšil, DrSc, prof. MUDr. A. Skálová, CSc, prof. MUDr. I. Šteiner, CSc omluven prim. MUDr. Z. Kinkor, na jednání přizváni: MUDr. I. Juliš, CSc. a jako host prim. MUDr. F. Koukolík


Program schůze:
  1. Kontrola zápisu
  2. Zprávy z Vědecké rady MZ
  3. Zprávy z Vědecké rady ČLK- dr. Juliš
  4. Žádost prim. Koukolíka týkající se "prionové laboratoře"
  5. Problematika odebírání tkání při pitvě za účelem obchodu
  6. Sjezdy a jiné odborné akce
  7. Různé


Ad bod (1): infekční pitevny: dr. Kinkor: hygienik Bulovky se zřízením infekční pitevny nesouhlasí, prim. Čuřík: hygienička nemocnice v Ostravě souhlasí, slíbila zjistit přesné normy, které má infekční pitevna splňovat, bude informovat prim. Čuříka
-nebezpečí odběru tkání k transplantacím ze zemřelých před provedenou pitvou (nebezpečí infekce, generalizované malignity, atd.)- upozornil dr. Hejda (Šiklův PAÚ, Plzeň), dr. Hejda jednal s dr. Vítkem o opatřeních jak zabezpečit pitvu před odběrem tkání, dr. Čuřík zjistí, zda lze připomínkou včlenit do Transplantačního zákona
Ad bod (2) -Koncepce oboru patologie- byla po oponentuře schválena, stane se součástí vyhlášky MZ
-jednání o provozování souběžné soukromé praxe vedoucích pracovníků- zastaveno
-z jednání Etické komise MZ- jde o činnost firmy MEDAL Praha, která má platnou smlouvu se 12 pitevnami o odběru orgánů při pitvě, prof. Fakan vypracoval návrh stanoviska Etické komise MZ, se kterým seznámil Výbor SP- Výbor prof. Fakana pověřil napsáním článku do Čs. Patol
-Návrh zákona o zdravotní péči- informuje prof. Fakan- většina našich připomínek byla do návrhu zákona vzata, prohlídka zemřelého a pitva jsou považovány za "zdravotní péči"
-doc. Mandys a doc. Klír společně dopracují text týkající se pitev soudních a pitev prováděných na oddělení patologie - text doc. Mandys pošle prof. Fakanovi (do 20.4.2002 musí být u náměstka Maliny)
-žádost aby "vše odebrané z těla muselo být histologicky vyšetřené"by měla být v Zákoně o zdravotní péči
Ad bod (4) prim Koukolík podal vysvětlení k vytvoření a fungování Národní referenční laboratoře pro diagnostiku BSE-Výbor SP souhlasí Ad bod (6) prim. Sokol (PAO Košice) oznámil, že odstupuje od organizace Česko-Slovenského sjezdu, sjezd bude 13.9.2002 v Martině
-Výbor jednal o stížnostech několika členů, že nemají informace o sjezdech- návrh posílat informace mailem
-2.-6.10.2002 se bude konat Kongres Evropské akademie dermatologie (doc. Herzogová)
Ad bod (7): prim. Hrabal (UVN Praha) rezignoval na funkci zástupce patologů v NOR (Národní onkologický registr)- navrhujeme dr. Stříteského
-Výbor vzal na vědomí dopis prim. Váchy (PAO Šumperk) týkající se personálních normativ v patologii
-Výbor byl dále informován o dalším dopisu prim. Váchy, ve kterém vyzývá k vytvoření registru pitvou ověřených diagnóz
- informace o sjezdu Hepatologické společnosti- na programu se z patologů účastní doc. Chlumská, prof. Elleder, prof. Kodet, dr. Stříteský, dr. Nožička jr, dr. Ehrmann
- -informace o časopisu podává prof. Šteiner- letos vyjde supplementum o HER2/neu (editor dr. Dvořáčková, zaplatí její sponzor), příští rok vyjde supplementum o hematopatologii (editor prof. Fakan, zaplatí prof. Michal)
- dr. Juliš informuje o jednání VR ČLK- požádali nás o vyjádření k devitalizacím- naše stanovisko je negativní
- -dále se jednalo o funkčních licencích pro pneumologickou cytodiagnostiku-podmínkou je kurz Katedry patologie IPVZ zakončený zkouškou před smíšenou komisí, v níž jsou patologové, výbor Společnosti vyjádřil nesouhlas s tím, aby Společnost pneumologů umožnila provádět pneumologům punkční biopsie podkožních útvarů na hrudníku.

Prof.MUDr.F.Fakan,CSc
předseda výboru Společnosti patologů

zapsala: prof.MUDr.A.Skálová,CSc
7.4.2002