Zápis ze schůze výboru Společnosti českých patologů 24.06. 2004

zobrazeno 1432x

Uveřejněno 14. července 2004

Společnost českých patologů České lékařské společnosti J.E. Purkyně
Zápis ze schůze výboru 24.06. 2004

Přítomni (abecedně bez titulů):
Členové výboru: Dušková, Dvořáčková, Ehrmann, Juliš, Povýšil, Rejthar, Šteiner.
Členové revizní komise: Honsová
Hosté: Kerekes (IAP), Ryška (Čes.-slov. Patol.), Ehrmann (za prof. Koláře).
Omluveni: Horáček, Kolář, Palas
Místo konání: Ústav patologie 1. LF UK a VFN, Praha 2, Studničkova 2

1) Prof. Povýšil informoval o jednání na ČLS, k zaslanému dopisu od dr. Kostroucha o průběhu plenární schůze se revizní komise ještě nevyjádřila.
2) Reakce na aktivity výboru Společnosti patologů ke změně zastoupení člena – patologa v komisi pro screening ca děložního čípku na MZd je zatím pouze ústní, na další schůzi má být pozvána dle sdělení dr. Bekové doc. Dušková. Písemně dosud pozvání neobdržela, mezitím bylo vydáno Metodické opatření MZ - Věstník MZ z července..
3) Návrh reakce Společnosti patologů na publikované Metodické opatření Kriteria a podmínky programu pro screening karcinomu děložního hrdla v České republice předloží členům výboru ke schválení doc. Dušková do 30.6.2004.
4) Dr. Honsová předložila návrh dopisu předchozímu předsedovi Společnosti patologů prof. Fakanovi, kterým opakovaně urguje předání zbývající písemné dokumentace Společnosti patologů – text schválen.
5) Dr. Juliš informoval o žádosti prof Mandysovi ohledně předání zbývajících písemných materiálů minulého výboru, pokladní hotovost s pokladní knihou drobných vydání. Došlo písemné ujištění, že pokladní hotovost bude předána Sekretariátu JEP, pokladní kniha drobných vydání že se nikdy nevedla a jiné dokumenty (dopisy, jmenování apod.) že nejsou k dispozici.
6) Prof. Povýšil obdržel část materiálů Společnosti patologů od prof. Fakana, zhodnocení chybějícího proběhne neprodleně.
7) Odstupující Výbor předal dokumentaci členské základny se zjevnými administrativními nedostatky(viz bod 8). Dosud nebyly předány dokumenty související s hospodařením společnosti. Dr. Honsová (RK) navrhuje předání formou předávacího protokolu s finanční uzávěrkou a dále kontrolu hospodaření formou nezávislého auditu. Výbor souhlasí. Dr. Honsová osloví dopisem hospodáře minulého Výboru prof. Mandyse a vyžádá příslušné dokumenty. Termín: do 30.06.04.
8) Prof. Povýšil: Zaslané a předané přihlášky do Společnosti patologů : cca 80 dosud nevyřízených pro formální a administrativní nedostatky předcházejícího výboru . K dořešení situace výbor vyzývá nové uchazeče o členství, aby si zkontrolovali na seznamu členů Společnosti patologů na webové stránce www. patologie.cz , zda jsou na seznamu k 31.12.2003 Pokud ne, ať podají znovu přihlášku, jejíž formulář lze vytisknout z výše uvedené adresy.
9) Jména nově přijatých členů budou průběžně publikována na www.patologie.cz a v časopise, vždy jako součást zápisů ze schůzí výboru. Na této schůzi byl přijat nový člen: Dr. Čegin z Ostravy.
10) Veškeré aktuální materiály pro publikaci na www.patologie.cz zasílat doc. Ryškovi, zajistí umístění ryskaale@fnhk.cz
11) Doc. Ryška informoval o stavu provozování www stránek Odborné společnosti, o otázce domén, dr. Dvořáčková o ochranné známce.
12) Dr. Juliš informoval, že www stránky ĆLS JEP jsou neaktuální v obsahu Společnosti patologů , vyřeší s doc. Ryškou jednáním na ĆLS . termín – již provedeno
13) Prof. Šteiner časopis Společnosti patologů by měl být integrální součástí členského poplatku - zvýšeného o cenu časopisu. nutnou konkrétní výši prof. Šteiner zjistí do příští schůze výboru. Výbor schválil použití poloviny takto zvýšeného příspěvku na podporu aktivit mladých patologů (před 1. atestací).
14) Doc. Ryška navrhl, aby časopis vyhodnocoval a honoroval nejlepší uveřejněný článek v České a slovenské patologii – konkrétní výše nebyla zatím stanovena. Návrh byl přijat a bude následně konkretizován, pokud jde o výši odměny.
15) Prof. Povýšil navrhl na administrativní práci Společnosti patologů svou sekretářku pí Alenu Váchovou s odměnou Kč 1000,- měsíčně – schváleno.
16) Dr. Kerekes informoval o aktivitách IAP. Zjistí možnosti aktivizace výpůjček studijních materiálů. Informace na dalším výboru.
17) Prof. Povýšil informoval o přijatém zákonu o Osvědčení způsobilosti k výkonu povolání. Výbor Společnosti patologů nesouhlasí s uvedenými postupy. Prof. Povýšil navrhuje, aby byli vedoucí pracovišť vyzváni, aby udělení podobných osvědčení – tj. oprávnění vykonávat samostatnou lékařsko praxi bez absolvování II. Atestace - zatím nedoporučovali – připraví znění příslušného textu.
18) Prof. Povýšil citoval dopis Předsednictva Pneumologické společnosti ohledně udílení osvědčení a vykazování kódů v oblasti pneumonologické cytologie. Doc. Dušková informovala o jednání na výboru SKC (klin. Cytologie) a o materiálu o postupu školení a zkoušek v pneumologické cytologii zaslaném doc. Zatloukalem. Výbor konstatuje obsahové rozdíly v obou materiálech. Návrh odpovědi odrážející dříve dohodnutý mezioborový postup se zastoupením patologů jako garantů těchto vyšetření jak v procesu školení, tak závěrečných zkoušek, tak jak byl formulován jednáními mezi patology a pneumology v jednáních minulých let, vypracuje prof. Povýšil . Bude předmětem dalšího jednání.
19) Dr. Honsová , dr. Ehrmann, prof. Kolář , dr. Dvořáčková budou jednat ve věci sdílených kódů molekulární biologie a virologické diagnostiky s odbornostmi mikrobiologie a genetiky. Prof. Povýšil a dr. Juliš obnoví jednání v této záležitosti směrem k pojišťovnám
20) Dr. Juliš informoval o nadcházejícím dohodovacím řízení o Seznamu výkonů – s požadavkem na zrušení bodu 35.3 Seznamu (vykazování gynekologicko cytologického barvení dle specielního kódu odb. 817 – klinická cytologie.
21) Dr. Dvořáčková navrhuje rozeslání informace o změně výboru Společnosti patologů vědeckým sekretářům odborných společností ČLS JEP - zajistí dr. Juliš . Provedeno.
22) Dr. Dvořáčková předvedla návrhy na hlavičkový papír a razítko Společnosti patologů . Text mimo logo ČLS bude obsahovat pouze Společnost českých patologů v souladu s oficiálním názvem Společnosti patologů ve stanovách ČLS. Hlavičkový papír bude mít česko/anglickou verzi na jednom papíře.
23) Prof. Povýšil předá doc. Ryškovi k publikaci na www.patologie.cz program odborných akcí Společnosti patologů
24) Dr. Honsová požádá dr. Benkovou (FN Bulovka) , aby výboru podala oficiální žádost o podporu v jednáních o vybavení speciálního autoptického pracoviště pro vysoce infekční zemřelé.
25) Výbor SČP vstoupí do jednání se zástupci Onkologické společnosti pro vytvoření jasné a pro obě společnosti přijatelné koncepce vyšetřování overexprese / amplifikace c-erbB-2/Her2neu pro potřeby léčby Herceptinem. Jednáním výbor pověřuje prof. Rejtara, dr. Dvořáčkovou, prof. Koláře, dr. Juliše.
26) Výbor vytvoří pracovní skupinu z řad poradního sboru pro definici nových postupů (např. vyšetřování sentinelových uzlin a uzlinových etáží, nových detekčních technik apod.) a. A pověřil dr. Juliše dalším jednáním s pojišťovnami.
27) Prof. Povýšil předložil dopis pro členy poradního sboru Společnosti patologů – jejich seznam byl po diskuzi schválen. Schůze poradního sboru bude svolána na září – datum předběžně stanoveno na 21.09.2004 v Hradci Králové.
28) Dr. Juliš vypracuje návrh připomínek výboru k Vyhlášce o vybavení pracovišť patologie.
29) Příští schůze výboru se bude konat 21.09.2004 v Hradci Králové.

zapsala: J. Dušková