Zápis ze schůze výboru Společnosti patologů ze dne 22.9.2004

zobrazeno 1974x

Uveřejněno 11. října 2004

a současně Zápis z Výboru Společnosti českých patologů ČLS JEP se členy Poradního sboru Společnosti patologů.

Zápis z Výboru Společnosti českých patologů ČLS JEP se členy Poradního sboru Společnosti patologů.

Místo konání: Fingerlandův ústav patologie FN Hradec Králové
Datum konání: 22.9.04 v 10.30
Přítomní členové výboru: Povýšil, Juliš, Honsová, Dušková, Dvořáčková, Šteiner, Palas, Horáček, Ehrmann z.Koláře, Ryška, Rejthar
Přítomní členové poradního sboru: Tichá, Nieslanik, Vácha, Ludwíková, Kodet, Hřebíček, Mandys, Julišová, Štrérová, Hušek, Dvořák, Hořava, Rýdlová, Florianová, Tretiník, Povýšilová, Marek, Vítková, Šťastný, Mačák, Velenská, Dědič, Princ, Šafář

Body jednání:
1. úvodem byl předán diplom čestnému členu společnosti prof. K. Dvořákovi
2. Prof. Povýšil vysvětlil záměry, které vedly k rozhodnutí vytvořit poradní sbor (PS) výboru společnosti patologů jako konzultační orgán se zajištěním kontinuity vývoje odborné společnosti.
3. Výbor schválil rozšíření původního složení PS o prim. Nieslanika, prim. Tretiníka a RNDr. Uvírovou.
4. Dr.Honsová podala informace o závěrech revizní komise ČLS JEP.
5. prof. Povýšil a dr. Juliš seznámili přítomné s problematikou „Standardy gyn. cytologie – jednání ministerské komise pro screening ca hrdla děložního.“ Zdůraznili, že o diskutovaných problémech byl písemně informován ministr Kubinyi, ten v mezidobí potvrdil metodický pokyn (nemá právní závaznost), která byl následně publikován.
Ministryně Emmerová byla rovněž informována a seznámena s námitkami společnosti. Doc. Dušková se jako host zúčastnila jednání komise 17.9. Detailně podala informace o jeho průběhu.Zdůraznila, že není dořešena problematika agregovaného kódu pro screening. Ostatní námitky přednesené naší společnosti byly ignorovány. Výbor zváží podání oficiální stížnosti na složení komise.
V průběhu diskuse vystoupili:
prim. Vácha – definice garanta výkonu (je jím Společnost patologů). Lze uplatnit jako argument.
Prim. Štrérová – argumentace odbornou kvalifikací.
Prim. Tretiník – kontrola screeningu – v metodickém pokynu není přesně definováno, jak postupovat.
Dr. Juliš opravil některé detaily a nepřesnosti, které v diskusi zazněly. Pojišťovny mají vlastní metodický pokyn, který vypracovala dr. Macháčková, je zcela nepřijatelný – odborně špatný (nerozlišuje gyn. a negyn. cytologii).
Dr. Julišová navrhuje principiálně odmítnout a ne diskutovat partikulární body pokynu.
Doc. Horáček – zdůraznění vazby cytologie a histologie – obojí patří do oboru patologie – je třeba bránit integritu oboru.
Společnost patologů by měla převzít aktivní roli v definování kompetence a sítě pracovišť, která ze svého pohledu považuje za kompetentní k provádění screeningu.
Prof. Dvořák - definovat školící centra pro cytologii (gyn. i negyn.)
6. Výbor doporučil vytvoření pracovní skupiny – Dušková, Tretiník, Horáček, Juliš, Kerekes, která by měla v krátké době precizovat argumenty pro další jednání.
7. Prim. Honsová přednesla informace o práci revizní komise společnosti patologů, zvl. problematiku aktuálního počtu členů. Převážná část cca 100 nových „členů“ (20 patologů, 80 nepatologů) nebyla de iure potvrzena a nejsou tedy řádnými členy. 2 skupiny uchazečů o členství – podzimní (2003) – ti nebyli projednáni výborem a nejsou členy a letošní (výbor již neměl z rozhodnutí rev. Komise ČLS mandát k přijímání) také nejsou členy. Všichni tito budou osloveni, aby znovu potvrdili zájem o členství a poslali novou přihlášku.
Prof. Mandys – nesouhlasí s tímto výkladem RK – dle jeho sdělení - do konce 2003 cca 70 přihlášek, z toho 8 nepatologů; 2004 – dalších cca 80, převážně nepatologové.
Prim. Honsová jednoznačně potvrdila závěr RK Společnosti patologů – přihlášky byly prof. Mandysem podepsány (v kolonce schválen organizační složkou), ale nebyly výborem projednány – tedy dle stanov nejsou tito uchazeči členy.
8. Revizní komise vyvěsí na www stránky seznam těch, kteří nebyli přijati. Všichni budou také osloveni písemně.
9. Dr. Dvořáčková vyslovila nespokojenost s předáním materiálů o financování minulé společnosti– dotaz na finance a hospodaření společnosti – převzala jediný doklad o hospodaření; další doklad má prim. Honsová. Celkem je cca 91 tis.Kč z fondu ČLS, dalších cca 8 tis Kč je k dispozici na drobné výdaje.
Prof. Mandys vysvětlil, že veškerou finanční agendu v minulosti vedla ČLS. Pohyby financí byly zcela minimální (kancelářské potřeby, pohoštění výboru) – veškeré doklady jsou uloženy na Purkyňce.
10. Dr. Juliš – podal informace o jednání s pojišťovnami. VZP nebude provádět zpětné zápočty (tedy navracení financí za již proplacené výkony). Lze se obrátit v případě opačného postupu pojišťoven na dr. Juliše nebo na dr. Pokorného z VZP. Metodické opatření je chybné, nebylo konzultováno s odborníkem – patologem. Neproběhlo žádné dohodovací řízení. Interpretace znění vyhlášek musí být v rukou odborné společnosti – výbor by měl vytvořit své stanovisko jako garanta oboru.
11. Dr. Juliš prezentoval návrh na standard vybavení pracoviště patologie. Bude vytvořena pracovní skupina pro otázky přístrojového vybavení (Palas, Juliš,…).
12. Koncepce oboru patologie – prof. Povýšil 2 zásadní změny:
Definice mimofakultního pracoviště patologie – požadavek provádění morfologické diagnostiky v celém rozsahu – zajištění komplexnosti. Problematika „monoprimariátů“ – nejsou ideální, ale je třeba je podpořit jako alespoň minimální garanci zajištění sítě pracovišť. Zdůraznění povinnosti dodržovat etický kodex ČLS JEP. Všeobecný souhlas výboru i PS.
Dosavadní síť pracovišť je nezbytným minimem.
Rozeslat koncepci oboru všem pojišťovnám.
13. Výbor společnosti vytvořil tyto odborné komise pro:
Legislativu a jednání s pojišťovnami – Juliš, Vácha, Šťastný, Číhalová
Doškolování – Povýšil, Šteiner, Mačák, Kerekes, Kodet, Mandys, Marek
Pregrad. výuku – Šteiner, Dvořák, Ehrmann, Ryška, Horáček, Povýšil, Štrérová, Marek
Metody – Kolář, Kodet, Dvořáčková, Křen, Dědič, Juliš,Tichá
Přístrojovou a věcnou vybavenost – Palas, Vítková, Juliš, Hořava, Tichý T.
Síť pracovišť – Horáček, Štrérová, Honsová, Šťastný,Nieslanik
Cytologie – Dušková J, Dušková M, Kerekes, Rydlová, Čihalová, Kučerová, Ludvíková, Ryška, Dvořáčková, Rejthar, Hřebíček, Horáček, Tretiník
Transplantační patologii – Honsová, Hušek, Tichý T., Kodetová
Zahraniční styky – Ryška, Ehrmann, Dědič, Šteiner, Mačák, Kerekes
Odborné standardy – Rejthar, Julišová, Kolář, Ehrmann, Rychterová, Ludvíková, Hušek, Kodet, Velenská – aktuální je problematika standardu vyšetření ca prsu
Odborný audit – v kompetenci výboru (QC) – problematika akreditací Dvořáčková, Vácha, Ehrmann, Juliš, Přádná, Uvírová, Kodetová, Marek
14. Doporučení v otázkách druhého čtení – obecný souhlas s předchozími závěry, doporučeno rozšíření o problematiku telekonzultací.
15. Další vzdělávání – výbor doporučuje nedávat doporučení k uznání praxe jako náhradě 2. atestace.
Měly by být definovány odborné kompetence pro absolvování budoucí (resp. již současné) jediné „nové“ atestace.
16. Odsouhlašena změna předplatného časopisu ČP jako součást členského příspěvku na max. 600,- Kč. Souhlas výboru a PS. Současně bylo doporučeno vedoucím pracovníkům kompenzovat nárůst poplatku mladým lékařům (finanční odměnou).
17. Doc. Horáček podal informaci o Čs. sjezdu 2005 ,který proběhne 2. týden v září (st-pá) v Rožnově p.Radhoštěm.Sjezd bude polytematický s presentací informací o patologii v EU.
18. Prof. Povýšil dal návrh na český sjezd v Olomouci – 2 dny, květen-červen a jako náhradní řešení – Hlavův ústav – 1 den).
Plenární schůze bude v rámci českého sjezdu.
19. Dr. Šťastný seznámil výbor a členy PS o „DRG a patologie“ , která je zahrnuta v komplementu, tedy zahrnuta v paušální platbě .V rámci ušetření tak hrozí nevyšetřování některých tkání!. Nutnost jasně deklarovat povinnost histol. vyšetření. Nutno kontaktovat Národní koordinační centrum DRG při IPVZ či přímo MZ.
Problematika dumpingu a minimálních cen v patologii (tzv. exkluzivní smlouvy s pojišťovnami).

Zapsali: Ryška,DvořáčkováZápis ze schůze výboru Společnosti patologů ze dne 22.9.2004
Přítomni: Dušková, Ryška, Honsová, Šteiner, Povýšil, Rejthar, Palas, Horáček, Ehrman vz., Dvořáčková, Juliš

1. Výbor schválil odměnu MUDr.M.Uhrinovi za práci na webu 3000,- za 1/2roku. Předseda společnosti zajistí Smlouvu o dílo.
2. Od.1.11.2004 budou veškeré informace dosud vedené na www.patologie.cz přesunuty na novou adresu: www.patologie.info - zajistí doc.Ryška.
3. Prof.Šteiner podá žádost o rozšíření vědecké rady a oborové komise ČLK o nové členy z řad patologů – Dr. Povýšil,Ehrmann,Ryška,Juliš, Palas
4. Výbor vyslal na Dohodovací řízení , které proběhne 15.10.04 Dr.Palase a Trnkovou
5. Dr.Dvořáčková požádala o návrh rozpočtu odborné společnosti pro rok 2005.Byla pověřena jeho sestavením a předložením do 30.9.2004. Datum odevzdání je 15.10.2004.
6. Předpokládaný termín dalšího výboru společnosti bude 19.11.2004 v Praze .Pozvánky rozešle sekretariát.
Zapsala Dvořáčková