Pracovní skupina vznikla na základě pověření plenární schůze Společnosti klinické cytologie na 15. Cytologickém dnu v Brně 21.10. 2004 a výboru Společnosti patologů . Byla pověřena jednáním o společných kódech a Metodickém pokynu ke screeningu cervikálního karcinomu.

Přítomni (abecedně): MUDr. A.Beková, MIAC, doc. MUDr. J. Dušková, CSc FIAC, doc. MUDr. J. Horáček, CSc, MUDr. I. Juliš,CSc , MUDr .Z. Kerekes, MIAC, MUDr. S. Leitnerová, MUDr. L. Svoboda, MUDr. E.Svobodová, MUDr. P. Tretiník, MIAC, MUDr. M. Živný

1) Dr. Beková informovala o dosavadních jednáních na MZd a jednání pléna Společnosti klinické cytologie na 15. Cytologickém dnu 21.10. 2004 v Brně. Plénum souhlasilo s oficiálním vyzváním Společnosti patologů pro spolupráci na vymezení pravidel screeningu. Byla rovněž jmenována pracovní skupina pro jednání o kódech (v počtu pět patologů a pět gynekologů (z přítomných – vzhledem k naléhavosti situace a nutnosti rychlého řešení)

2) Pilotní studie screeningu cervikálního karcinomu je dle sdělení MZd pozastavena, ministryně zdravotnictví zrušila Komisi pro screening cervikálního ca – zpráva zaslána dr. Bekové.

3) Metodický pokyn MZd publikovaný ve Věstníku MZd č. 7/2004 byl podroben kritickým připomínkám obou společností . Jde o nezávazné doporučení (nejnižší právní norma) vypracované bývalou komisí MZd pro screening. Členové pracovní skupiny jsou připraveni spolupracovat s MZd na přepracování metodického pokynu v souladu s podanými připomínkami.

4) Členové pracovní skupiny žádají výbor Společnosti gynekologicko-porodnické ČLS JEP a výbor SSGČR , aby o nové situaci byli všichni členové neprodleně informováni .

5) Pracovní skupina žádá , aby předsedové Společností patologie a Společnosti klinické cytologie jmenovali kandidáty do nové komise (dva členové a jeden zástupce).

6) Pracovní skupina žádá, aby pojišťovny zajistily neproblémový nárůst nositelů výkonů v případě, že screening povede k nárůstu počtů vyšetření.

7) Pracovní skupina doporučuje po zvážení nákladů na vyšetření a předpokládaného vyššího záchytu lézí po zahájení screeningového programu přechod na kalkulační kódy užívané Společností patologů (odb. 823). Tyto kódy by sdílely obě odbornosti . Kódy vytvořené před časem v odbornosti 817 navrhuje pracovní skupina v celém rozsahu zrušit.

8) V systému vykazování výkonů existují v současné době rozdíly. Sjednocený postup předpokládá použití: jedenkrát kód barvení , dvakrát kód screenerský (exocervikální a endocervikální buněčná populace), u preparátů hodnocených lékařem přistupuje k těmto kódům jeden kód diagnozy lékařské (střední, těžké – dle povahy nálezu). Program musí pokrýt celkem 30% nálezů hodnocených cytotechnologem a lékařem (vyřazené + negativní rescreening pro vnitřní kontrolu kvality).

9) Pro stávající kódy vytvoří pracovní skupina přepočet kalkulačních listů kódů těchto výkonů na hladinu odpovídající cenám vstupů.

10) Pracovní skupina žádá MZd, aby s ní bylo konzultováno nové znění Metodického opatření screeningu cervikálního karcinomu.


Na vědomí: ministryně zdravotnictví doc. MUDr M. Emmerová, CSc, MUDr J. Špaček náměstek ministryně zdravotnictví, MUDr V. Dvořák předseda výboru Společnosti gyn.-por. ČLS JEP, MUDr V. Dvořák předseda SSGČR, Prof. MUDr C. Povýšil, DrSC, předseda Společnosti patologů ČLS JEP, MUDr P. Březovský , ředitel zdrav. Odboru MZd.