• Poslední plenární schůze proběhla v června 2001 v Benešově.
 • Výbor zvolený v roce 2001 pracoval ve složení: prof. Fakan (předseda), prim. Čuřík (místopředseda), prof. Mandys (vědecký sekretář), členové: prim. Kerekes, prim. Kinkor, prof. Michal, prof. Povýšil, prof. Skálová, prof. Šteiner, zván na schůze byl dr. Juliš za Sdružení soukromých patologů.
 • V ústředních zdravotnických orgánech pracovali prof. Fakan jako člen Vědecké rady a předseda Pracovní skupiny pro obory patologie a soudní lékařství MZ ČR a dr. Juliš jako předseda Oborové komise pro patologii ČLK
 • Na Ministerstvu zdravotnictví jsme připomínkovali nové zdravotnické zákony, a to:
  • Zákon o zdravotnických zařízeních - nemocnice 1. typu by neměly existovat; fakultní nemocnice by měly být řízeny správními radami nebo zřízeny Univerzitní nemocnice; přednosty klinik a ústavů by neměl jmenovat pouze ředitel, ale i děkan nebo správní rada. Žádáme znovuzřízení institutu hlavních a krajských odborníků, odborníci by měli být zvlášť pro zobrazovací a laboratorní složky komplementu. Dosud není jasná jejich odpovědnost a kompetence.
  • Zákon o vzdělávání zdravotnických pracovníků - zřejmě bude jediná atestace a možnost se před ní vzdělávat na více (akreditovaných) místech. Nevíme, kdo navrhl jako základní obor s vlastní atestací "pediatrickou patologii".
  • Zákon o zdravotní péči - prosazováno, že pitvy patří mezi úkony zdravotní péče; při pitvě je možno odebírat tkáně a vyšetřovat je. Bioimplantáty může odebírat pouze nemocnice s akreditovanou tkáňovou bankou a vyvážet do zahraničí pouze na povolení MZ. Firma Medal nedostala akreditaci k této činnosti. Vzhledem k etickým pravidlům EU budou v budoucnu problémy s používáním bioptických i nekroptických tkání pro výuku a výzkum bez povolení nemocného nebo pozůstalých.
  • Transplantační zákon - zmatky kolem povinnosti pitvy před provedením transplantace byly vyřešeny novelou.
  • List o prohlídce mrtvého - vzhledem k ochraně osobních údajů bude obsahovat více listů s rozdílným textem A - pro matriku, B - pro pohřební ústav a obstaravatele pohřbu, C I - pro zdravotnické zařízení, jež provedlo ohledání, C II pro ÚZIS.
  • Pitevní protokol - v podstatě se nezmění.
 • V únoru výbor jednal s ministryní zdravotnictví o situaci v oboru patologie, zvláště o špatném ohodnocení státních patologů, neboť nemocnice nevracejí zisk na oddělení patologie. Ministryně přislíbila neurčitou pomoc.
 • Od 2004 budou lůžková zařízení zčásti financována systémem DRG. Není jasné, jak bude odměňován komplement a pitvy.
 • Bude vytvořena pracovní skupina pro vypracování nových kalkulačních listů s reálnými údaji.
 • Kolegium patologů fakultních nemocnic - bylo ustaveno v září 2002 jako sdružení v rámci Společnosti patologů, zabývající se problémy akademických pracovišť, zvláště výukou, výzkumem a hodnocením zdravotnické činnosti.
 • Na námět prim. Honsové výbor navrhl vybudování pitevny pro vysoce nakažlivé infekce; nemocnice Bulovka odmítla. Další pitevna by měla být v Ostravě.
 • Výbor souhlasí s návrhem prof. Jiráska zřídit Společnost pro neuropatologii a vyzývá zájemce, aby se mu hlásili.
 • Společnost patologů se uchází status "korespondenční společnosti" ve WASPLM (Světová asociace společnosti patologie a laboratorní medicíny).
 • Časopis Česko-slovenská patologie má nyní vysokou odbornou i formální úroveň, je však ze 70% dotován. Výbor vyzývá, aby se všichni patologové stali předplatiteli.
 • Vyšetřování Her/neu v karcinomech mléčné žlázy - výbor nesouhlasí se zřízením referenční laboratoře v Olomouci.
 • Od září 2001 existuje stránka www.patologie.cz ; doménu poskytl prof. Michal, obsah spravuje Fingerlandův ústav v Hradci Králové.
 • Sjezdy :československý 24.-26.09.03 Hradec Králové, evropský 04.-10.09.03 Lublaň, cytologický 28.09.-01.10.03 Praha, český květen-červen 2004 Praha Motol.
 • Volby do výboru Společnosti patologů ČLS JEP budou v roce 2005.
Prof. MUDr. František Fakan, CSc.
Předseda Společnosti patologů