Informace o právní úpravě dokladů nezbytných k registracím


Již v červnu tohoto roku nejprve Senát a poté Poslanecká sněmovna Parlamentu odmítly poslanecký návrh na doplnění zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, o souhlas komory s personálním, věcným a technickým vybavením zdravotnického zařízení jako doklad nezbytný k registraci.

Znovu v listopadu tohoto roku byl Poslanecké sněmovně předložen tentokrát již vládní návrh novely téhož zákona (sněmovní tisk č. 447), kde mezi doklady nezbytné k registraci v § 10 odst. 3 bylo navrhováno doplnit o:

"d) osvědčení o věcném, technickém a personálním vybavení zdravotnického zařízení vydané Komorou,9b) je-li zřízena, nebo osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu vydané Ministerstvem zdravotnictví podle zvláštního právního předpisu9c); jde-li o provozování lékárny, vydává osvědčení o věcném a technickém vybavení Státní ústav pro kontrolu léčiv 9d)"

Poslanecká sněmovna na své 25. schůzi dne 16.12. 2003 schválila vypuštění výše citovaného ustanovení z návrhu.

Zároveň schválila vypuštění slov v § 10 odst. 3 písm. b) "není-li Komora zřízena" a tím schválila uvedené ustanovení v novém znění:

"b) souhlas orgánu příslušného k registraci s personálním a věcným vybavením, s druhem a rozsahem zdravotní péče poskytované nestátním zařízením, není-li Komora zřízena,"

O vypuštěná slova se opíral výklad ČLK, dovozující oprávnění komory souhlas vydávat v případě "je-li Komora zřízena".

Novelu zákona v tomto znění Poslanecká sněmovna schválila 170 hlasy ze 174 přítomných, 4 poslanci se zdrželi, nikdo nebyl proti.

Opakovaná snaha doplnit zákon o nezbytný souhlas komory s personálním, věcným a technickým vybavením potvrzuje právní výklad AČMN, že platné znění zákona č. 160/1992 Sb. tento souhlas nevyžaduje. Nejnovější rozhodnutí Poslanecké sněmovny vyjadřuje vůli zákonodárce, jak má zákon znít a jak jedině může býti vykládán.

Schválením nového znění zákona ještě Senátem a po podpisu prezidentem bude také definitivně rozhodnut spor o výklad zákona, bude rozhodnut spor o Stavovský předpis ČLK č. 19 (který bude rozhodován u Městského soudu v Praze s návrhem na předání Ústavnímu soudu ČR) a budou jednoznačně stanoveny doklady, které mohou vyžadovat krajské úřady jako orgány příslušné k registraci.

Za právní sekci AČMN: Dr. Stanislav Fiala, JUDr. Jana Popovičová