Stanovisko profesních organizací k dopisu prezidenta ČLK

zobrazeno 1903x

Uveřejněno 15. února 2006

Stanovisko a názor profesních organizací k dopisu prezidenta ČLK MUDr. Milana Kubka ze dne 4. 2. 2006.

Odpověď na dopis prezidenta, který byl zaslán všem členům ČLK.
V zájmu objektivního informování je třeba stejně širokou publicitu dát i odpovědi.

***********************************************************************
***********************************************************************


V Praze 14.2.2006

                                                                              Vážený pan
                                                                               MUDr. Milan Kubek
                                                                               prezident ČLK

Vážený pane prezidente,
        dovolte, abychom k Vašemu dopisu ze dne 4.2.2006 č.j. 130/2006 vyslovili veřejně a otevřeně naše stanovisko a názor.
        Necháváme zatím stranou to, co uvádíte ve druhém odstavci o nových legislativních ná-vrzích i když se přiznáme, že bychom rádi věděli,  kteří legislativci tak rychle vypracovali ony návrhy a kteří poslanci si je osvojili. To ale nepochybně brzy oznámíte. Jako jejich (a konec-konců i Vaši) voliči máme právo to vědět.
       K jednotlivostem z Vašeho dopisu.:
1) Odbornou či specializovanou způsobilost lze v ČR získat jen příslušným atestačním řízením. Považujete opravdu za nutné, aby  ČLK navíc ještě  potvrzovala platnost ates-tací?
2) Trvalý smluvní vztah je pro každého poskytovatele velmi žádoucí, ale smysl mu dáva-jí nejen jasně a explicitně stanovené výpovědní důvody, ale hlavně jejich spolehlivost a závaznost. Jste si jist tím, že se s tímto s Vámi spolupracující legislativci v tisku 1045 uspokojivě vypořádali?  Není nám také jasné, proč  vylučujete polikliniky, které vznikly řádným privatizačním procesem a proč nic nenamítáte proti souběhům praxí s kapacitním číslem pod 0,8 (a obvykle hodně po 0,8 -  v rozsahu, který logicky nikdy nedovolí zařídit plně hodnotnou ambulanci, která by měla smysl také pro někoho jiné-ho, než jen a jen pro samotného lékaře, který v ní pracuje, v rozsahu jen zbytečně ak-centujícím výdej finančních prostředků a pacienta mnohdy zbytečně obtěžujícím nut-ností navštěvovat téhož lékaře na více místech). Naprostá většina soukromých lékařů, kteří se svou praxí živí, to Vy dobře víte,  je proti takovýmto souběhům – z důvodů tak známých, že je zde neopakujeme. A jak  toto chcete  řešit u  nemocnic?  Připomínáme tu náš už prastarý požadavek: ambulance nemocnic by měly mít smlouvu na konkrét-ního plně kvalifikovaného lékaře, který v ní bude po celou ordinační dobu přítomen (kromě nemocničních ambulancí  superspecializovaných, příjmových a v některých případech během nočních pohotovostí).
3) Vyřazení občanských sdružení poskytovatelů a pacientů ze všech dohodovacích řízení je pro nás naprosto nepřijatelné. Vstupování komory do dohodování smluvních vztahů mezi poskytovateli a plátci jsme vždy odmítali zcela v souhlase a souladu  s původním demokratickým záměrem zákonodárce.   Souhlasíme s Vámi, že by ČLK  měla zůstat výlučně apolitickou organizací a nestavět se ani napravo, ani nalevo, souhlasíme, že smyslem založení komory bylo a jistě stále má být  neúprosná péče o etiku, lex artis a vzdělání. Sám dobře víte, že ČLK nemá ve svých pravomocech   vstupování do eko-nomických a smluvních vztahů. Tím spíše nemá žádné právo z jednání o těchto vzta-zích vytlačovat subjekty, které tam ze samotné  podstaty věci jednoznačně patří.
4) Převody, dědění a prodeje praxí jsou problémem, který by měl být řešen co nejdříve, jistě ale  není třeba žádných  velkých zákonných úprav,  jistě není třeba takovéto změ-ny doplňovat dalšími návrhy, které s převodem a děděním praxí nesouvisí a navíc  jsou  pro většinu lékařů  nepřijatelné.
5)  K otázce medií. Ta přeci jen referují o náladě podstatného počtu lékařů.  Protestující lékaři se ale řídí vlastními informacemi a i vlastními mediálními zdroji. Domníváte-li se, že zdravotnická veřejnost chce demonstrovat, protože je nespokojena s pozdními platbami VZP, hluboce se mýlíte. Lékaři nejsou takoví hlupáci, aby nechápali, že zni-čující pozdní platby nejsou příčinou, ale důsledkem vad systému. O opaku se snaží všemožně přesvědčovat pan ministr a nyní i Vy. Nucená správa VZP je šetřena policií a VZP pod nucenou správou ještě ve většině regionů ani neodeslala dodatky ke smlouvám na toto pololetí. Nejsme spokojeni se současným stavem a to je důvod na-šeho  protestu.
6)  Soukromí lékaři nejsou roztříštěni. Dění posledních týdnů to dokazuje. A ohroženy se cítí i  zdravotní pojišťovny.  Mocenské zásahy do složení správních rad jim nedávají žádnou jistotu přežití v jinak finančně deficitním systému. Jen je ubírána pravomoc těm složkám naší společnosti, které tyto pojišťovny zakládaly a dosud spravují.            
7)  K rovnosti smluvních vztahů.  Pravdu máte v tom, že smluvní vztahy nejsou dosud  rovné. My věříme, že právě pokračující sjednocování smluvních poskytovatelů, na kterém jsem ovšem začali pracovat dávno před tím, než začal být  MUDr. Rath   mi-nistrem zdravotnictví ČR, je nadějí na jejich narovnání.  Nevěříme, že posílení pravo-moci jakékoli úzké skupiny lidí, ačkoli by šlo o ČLK, může vést k potřebnému narov-nání. Šlo by jen o koncentraci moci, která pak může být snadno zneužitelná. Pokud jde o  Rakousko, stejně tak Švýcarsko, Německo i třeba USA, nepodceňujte naši informo-vanost. Jistě jste si všiml, že naprostá většina našich lékařských sdružení není ve spo-ru. Pokud někteří v něčem s někým nesouhlasí, vyjadřují a obhajují svůj názor, ale v segmentech hlasují přesvědčivě většinově.
8) K výhodám funkcionářů. Maximálně důrazně Vás na tomto místě vyzýváme, abyste místo kladení otázek tohoto typu rovnou předložil důkazy o tom, kteří funkcionáři ma-jí jaké individuální výhody.  My sami o ničem takovém nevíme a žádnými výhodami nedisponujeme.
9) Nevíme o tom, že Krizový štáb prohlásil, že ČLK bude prosazovat redukci počtu sou-kromých lékařů. Existují však reálné obavy, že k tomu povedou současné kroky Mi-nisterstva zdravotnictví ČR.    
10) Navýšení ohodnocení ceny lékařské práce v novém sazebníku je žádoucí.  Bylo by znamenité, kdyby šlo o faktické navýšení úhrad. Zatím tomu, jak víte, tak není.

                  Mezi signatáři  prohlášení Krizového štábu není nikdo, kdo by nechtěl mít jistotu smluvního vztahu za rovnoprávných podmínek, možnost prodeje a dědění praxí, silnou lékař-skou samosprávu, slušnou odměnu za práci v penězích.
                 Členství v těchto sdruženích i placení příspěvků v nich, na rozdíl od ČLK,  jsou dobrovolná. Jsme si jisti, že pokud by členové s některými prohlášeními vedoucích představi-telů těchto sdružení nesouhlasili, okamžitě by dali svou nespokojenost najevo, v krajním pří-padě by ze sdružení vystoupili. Do současné doby registrujeme ale pravý opak, registrujeme tlak našich členů, abychom v protestech pokračovali, dokud nebudou naše požadavky splně-ny. Akceptujte, že nositeli protestních akcí nejsou vedoucí funkcionáři a signatáři, ale členové těchto sdružení. Jde o vyjádření jejich vůle.
               Vyzýváme Vás, abyste přestal budit podezření, že hledáte  spory někde, kde nejsou, že vymýšlíte planá obvinění, že jen odvádíte pozornost od toho, co je třeba opravdu řešit.  Vyzýváme Vás, abyste  také začal respektovat vůli velké části lékařů, abyste se soustředil na  to,  co je podstatné a zahájil opravdu regulérní spolupráci se všemi sdruženími tak, jak jste se k tomu přihlásil ve své volební kampani během kandidatury na post prezidenta ČLK.

                                    S pozdravem

Sdružení ambulantních specialistů                     Sdružení soukromých gynekologů ČR
Sdružení praktických lékařů                               Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost.