Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

zobrazeno 2001x

Uveřejněno 11. července 2006


Sekce diagnostické a prediktivní onkologie České onkologické společnosti ČLS JEP
Laboratoř experimentální medicíny a Laboratoř molekulární patologie LF UP a FN Olomouc
Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci / Fakultní nemocnice v Olomouci
Onkologické centrum Olomouc / Nadace Rakovina věc veřejná / Sdružení Šance


pořádají II. ročník akce:

Dny diagnostické, prediktivní
a experimentální onkologie


...... 7. – 9. prosince 2006 / Olomouc ......

MÍSTO KONÁNÍ: Kongresové centrum RCO, Jeremenkova 40B, Olomouc

KONGRESOVÝ POPLATEK: lékaři a laboranti 400 Kč, sestry a studenti 300 Kč, poplatek na místě bez rozdílu 500 Kč, aktivní
účastníci zdarma

PŘIHLÁŠKY K ÚČASTI: aktivní účast – do 30. 9., pasivní účast – do 20. 11. Přihlášku zašlete na adresu organizačního sekretariátu. Účast na konferenci bude ohodnocena kredity.

VÝZVA K AKTIVNÍ ÚČASTI: Konference vytváří interdisciplinární platformu pro spolupráci odborníků z řady teoretických,
preklinických a klinických oborů zabývajících se diagnostikou a léčbou maligních nádorů. Konference bude zejména zaměřena na následující témata:
a) Novinky v biologii nádorové buňky a její implikace pro diagnostiku a léčbu nádorů
b) Hledání nových prognostických a prediktivních markerů v klinické onkologii
c) Standardizace diagnostických postupů
d) Genetika nádorových chorob
e) Funkční zobrazovací techniky v onkologii
f) Zavádění nových diagnostických postupů do klinické praxe
g) Individualizace a optimalizace protinádorové léčby na základě prognosticko-prediktivních znaků s ohledem na její cost-effectiveness
h) Chyby a omyly v diagnostice zhoubných onemocnění (kazuistiky)

ABSTRAKTA: Abstrakta svých prezentací či prezentace v plné délce prosím posílejte do 31. 10. 2006 na adresu organizačního sekretariátu (elektronická podoba, s uvedením plného jména a adresy působiště). Vzorový abstrakt naleznete na stránkách www.solen.cz. Sborník z konference bude s uvedením ISBN čísla.

POSTERY: Doporučená velikost je 1x2 m (šířka × výška). Vyhlášení vítězného posteru a přednášky proběhne v rámci programu konference.

GARANT: Česká onkologická společnost České lékařské společnosti J. E. Purkyně, Společnost patologů České lékařské společnosti J. E. Purkyně

KOORDINÁTOR SJEZDU: MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D., LF UP a FN Olomouc

PROGRAMOVÝ VÝBOR: Mgr. Jitka Berkovcová, Ph.D.; Doc. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D.; MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.; MUDr. Filip Janků; RNDr. Jiří Netočný; MUDr. Rudolf Nenutil, CSc.; MUDr. Katarína Petráková; prof. MUDr. Lukáš Plank, DrSc.; MUDr. Marek Svoboda; RNDr. Radek Trojanec, Ph.D.

ORGANIZAČNÍ SEKRETARIÁT: Marta Křepelová
Solen, s.r.o., tel. 582 396 038, fax 582 396 099,
e-mail: krepelova@solen.cz, www.solen.cz/seminare