Dopis od koordinátora projektu Veřejná diskuse Kulatého stolu k budoucnosti financování českého zdravotnictví pana Ing. Mátla a odpověď prezidenta ČLK MUDr. Milana Kubka.V Praze dne 28. června 2007

Věc: Výzva k zapojení do veřejné diskuse k budoucnosti financování českého zdravotnictví

Vážená paní, vážený pane,

dovolte, abych Vás informoval, že dne 11. června 2007 vláda České republiky projednala usnesení č. 632, kterým schválila projekt Veřejné diskuse k budoucnosti financování českého zdravotnictví (zkráceně označováno jako Kulatý stul k budoucnosti financování zdravotnictví). Současně mě vláda České republiky jmenovala koordinátorem s tím, že budu tento projekt řídit, zejména pak garantovat jeho nezaujatost a nestrannost, koordinovat analytické
práce a moderovat veřejnou diskusi k budoucnosti financování českého zdravotnictví.

Projekt Kulatého stolu k budoucnosti financování zdravotnictví, obdobně jako Bezděkova komise v oblasti důchodu, usiluje o hledání řešení problému českého zdravotnictví na základe dialogu napříč politickým spektrem. Tento projekt by měl proto napomoci vzniku kultivované, věcné a pro občany srozumitelné diskuse zaměřené na vymezení dlouhodobých problému našeho zdravotnictví a možností jejich řešení. Projekt byl zahájen v červnu 2007 a je plánován na dobu 14 měsíců. Podrobnější informace je dále možné naleznout na internetových stránkách http://www.kulatystul.cz.

Prvním pracovním výstupem projektu Kulatý stul je dokument nazvaný Přehled koncepčních materiálu ke zdravotnictví v České republice. Jeho cílem je podchycení zásadních dokumentu týkajících se koncepce zdravotnictví, které byly publikovány v posledních 10 letech, a usnadnění zahájení věcné diskuze o stávajících i budoucích problémech našeho zdravotnictví a o možnostech jejich řešení.

Vážená paní, vážený pane,

jsem si vědom významu a postavení, který má Vaše organizace v českém zdravotnictví. Dovoluji si Vás proto vyzvat k zapojení do projektu veřejné diskuse k budoucnosti financování českého zdravotnictví. Rád bych Vás tímto požádal o doplnění strategických materiálu o další zpracované koncepční dokumenty, o kterých víte a které jsme standardní metodou revize literatury neidentifikovali. Vaše komentáře a odpovědi je možné po registraci zveřejnit přímo na našich webových stránkách v sekci Analýzy na adrese http://www.kulatystul.cz/cs/node/29 nebo zaslat na emailovou adresu tomas.roubal@kulatystul.cz.

Rád bych Vás ubezpečil, že udělám všechno pro to, aby výstupy projektu Kulatého stolu byly prospěšné pro Vaši organizaci i celé české zdravotnictví.

Těším se na další spolupráci s Vámi.

S přáním pěkného dne,
Ing. Ondrej Mátl, MPA, MSc.
Koordinátor projektu

Příloha – Přehled koncepčních materiálu ke zdravotnictví v České republice.
Vážený pane inženýre,

děkuji za informaci o projektu Veřejná diskuse k budoucnosti financování českého zdravotnictví. Se zaslaným přehledem dosud vypracovaných koncepčních dokumentů seznámím členy představenstva ČLK i předsedy OS ČLK. Česká lékařská komora nabízí svůj odborný potenciál k přípravě takových změn českého zdravotnictví, které zajistí i v budoucnu dostupnost kvalitní zdravotní péče pro všechny občany ČR a to při vytvoření odpovídajících pracovních podmínek pro lékaře.

S pozdravem

MUDr. Milan Kubek
   prezident ČLK