Pro informaci členů Společnosti patologů

Zápis z jednání Komise MZ pro screening karcinomu děložního hrdla
dne 31. ledna 2006


Jednání vedl: předseda komise: MUDr.Vl. Dvořák
Přítomni: dle prezenční listiny

1. Připomínky k minulému zápisu
Předseda komise reagoval na připomínky k zápisu z minulého jednání:

Doc. Dušková:
• pokud jde o vykazování; i za předpokladu, že by se prosadila navrhovaná koncepce agregovanou platbou, považovala bych za odpovídající uvést v zápise nikoli pouze, že trvá rozdíl v úhradě mezi pracovišti (zdaleka však ne výlučně dle schématu patologové vykazují dráže, činí tak i mnoho laboratoří gynekologů) , ale také existenci od března souhlasem zástupců jak gynekologické, tak patologické společnosti vzniklý sjednocený návrh, který byl na jaře a opakovaně v listopadu poslán výbory SČP a SKC ČLS JEP  pojišťovnám a prezentován m.j. také na Bauerově dni jako pozitivní výsledek jednání (pro informaci zasílám v příloze). Není tedy pravdou, že by se zástupci obou společností o odstranění tohoto stavu nestarali.

MUDr. Macháčková:
• V zápise  není uveden základ principu úhrady, tj. úhrada přes indikujícího gynekologa, což bylo na jednání přijato jako konsensus - nebylo nikým rozporováno, ani  MUDr. Štrofem.
• Dále jsem konstatovala, že uvedená navržená cena  195,- Kč je nadsazená oproti výsledkům našich jednání ( tedy VZP) se zástupci odborných společností v předchozím období.
• Není zde ani uvedena neustále opakovaná skutečnost, že pokud bude uzákoněn tento způsob úhrady cervikovaginální cytologie, je nutné zrušit v současné době platné výkony odbornosti 817 a provést omezení ve vykazování výkonů odbornosti 823 z indikace odb. 603.
• Dále byla vznesena námitka na úhradu pozvánek pouze ZP, požadavek financí ze strany MZ ČR, a dále na skutečnost, že  v momentě, kdy bude tento screening uzákoněn a stane se standardem, bude hrazen ze základního fondu. Už ale i v současné době je  v náplni hrazené preventivní prohlídky odběr a z toho plynoucí zpracování cytologie. Samozřejmě vše toto je v současné době hrazeno ze základního fondu.

MUDr.Dvořák:

- Jak bylo na komisi opakovaně konstatováno, všude na světě rozhodující slovo při tvorbě screeningového programu karcinomu děložního hrdla mají společnosti gynekologická a kolposkopie a cervikální patologie. - Je zcela v jejich gesci určit si, s jakými laboratořemi budou gynekologové při screeningu spolupracovat. Zástupci patologů a klinických cytologů byli pozváni do komise zejména proto, aby dohlédli na to, zda kritéria, která budou stanovena pro laboratoře, které budou na screeningu participovat, budou dostatečně přísná a bude tedy garantována maximální kredibilita screeningu.
- Nevšiml jsem si, že by v zápisu bylo uvedeno: "patologové vykazují dráže", byla pouze konstatována nejednotnost úhrady různým laboratořím. Doporučené vykazování gynekologické cytologie ze 22. 3. 2005 problematiku neřeší:
1) Neřeší rozdílnou hodnotu bodu různým laboratořím.
2) Umožňuje výrazně různou úhradu různým subjektům, revize takto vykazovaných sestav je, jak všichni víme, velmi obtížná.
3) Za současné situace by byl organizovaný screening s tímto vykazováním nerealizovatelný - neodstraní se zastropení komplementu 100 % loňského objemu.
4) Vzhledem k obtížné kontrole a nemožnosti předpovědět náklady screeningu by bylo toto řešení obtížně akceptovatelné pro zdravotní pojišťovny.
Při projednávání připomínek se členové komise shodli na těchto faktech:
- úhrada za vyhodnocený preparát bude probíhat zatím po ose zdravotní pojišťovna – laboratoř, ne přes registrujícího gynekologa.
- doporučují řešení, navržená v předchozím zápisu a ztotožňuji se se stanoviskem Dr. V. Dvořáka. Neztotožňuje se zástupkyně patologů, která doporučuje zejména zrušit minimální počet preparátů pro patologa.

2. Možnosti změn úhrady cervikovaginální cytologie

Všichni členové komise, kromě zástupce Společnosti patologů vyslovili souhlas s agregovanou platbou 195,- Kč na rodné číslo a rok na všechny cytologické preparáty referované odborností 603.

3. Zrušení Kritérií pro screening ca. děložního hrdla Věstníku 9/2005, vydání Věstníku MZ ve smyslu 7/2004

Všichni členové komise kromě zástupkyně patologů trvají na dodržování Kritérií a podmínek pro screening karcinomu děložního hrdla, která byla uveřejněna ve Věstníku MZ v částka 7/2004 při posuzování žádostí laboratoří žádajících o zařazení do programu screeningu karcinomu. Kritéria Věstníku 9/2005 se všem členům komise kromě zástupkyně patologů jeví jako nepřijatelná, požaduji jeho zrušení. Komise zkonstatovala, že v současné době nelze nastavit interval preventivních vyšetření na 3 roky a že je nezbytné ponechat stávající 1 roční. Do budoucna se bude uvažovat o jeho postupném prodloužení.

4. Perspektiva startu organizovaného screeningu ca. děl. hrdla v ČR

Termín spuštění programu pro celou ČR byl navržen  na 1. července 2006. A to za podmínky vydání kritérií a podmínek ve Věstníku MZ, doporučení vybraných laboratoří splňujících požadovaná kritéria a za podmínky stanovení a schválení úhradového mechanismu. Kritéria podmínky budou v nejbližší době předloženy poradě vedení ke schválení, žádosti laboratoří budou postupně rozesílány členům komise k posouzení a do března  společnost klinické cytologie  předloží zdravotním pojišťovnám návrhy na formu úhrady screeningového vyšetření ve formě agregované částky 195,- Kč na rodné číslo a rok.

5. HPV test- nový kód- současná situace

Návrh předloží Společnost klinické cytologie na nejbližší jednání pracovní skupiny.

6. Problémy cytologických laboratoří v roce 2005 a v 1. pololetí 2006, perspektivy v dalším období

V souladu s úhradovou vyhláškou byla některým laboratořím limitována úhrada provedených vyšetření. Fakt, že došlo k nárůstu počtu vyšetření z důvodu většího zájmu žen o preventivní vyšetření ( dosud oportunní screening) nebyl nijak zohledněn ani kompenzován. Všichni zástupci odborných společností v  komisi vyzývají MZ ČR a zdravotní pojišťovny, aby byl nárůst preparátů v roce 2005 postiženým laboratořím finančně kompenzován.

7. Možnost nasmlouvání nových laborantek cytologickým laboratořím, regulace cytologických laboratoří v r. 2005

Nasmlouvání nových laborantek pro screeningové cytologické vyšetření je pro spuštění programu nezbytné, a to vzhledem k vzniklému nárůstu počtu vyšetření a zároveň k zajištění požadované kvality. Komise proto vyzývá zdravotní pojišťovny, aby schvalovaly nasmlouvání úvazků cytologických laborantek laboratořím, které vyhodnocují cervikovaginální cytologii.

8. Různé

a) dotazník – jen některé položky jsou zásadní a nepodkročitelné, ostatní jsou pouze orientační; cílem není ukončení činnosti stávajících laboratoří, ale vybrání těch nejvhodnějších pro screening
b) datový audit – data bude navrženo sbírat dle vzoru datového auditu v programu mamografického screningu
c) členové komise opakovaně žádají o prodloužení činnosti Komise MZ pro screening karcinomu děložního hrdla, a to z důvodu zajištění celorepublikové interdisciplinární a interinstitucionální spolupráce.
d) zástupci ČGPS ČLS JEP, společnosti pro kolposkopii a cervikální patologii a společnosti pro klinickou cytologii deklarovali, že realizací navrženého screeningového programu nebude nijak dotčena role zejména universitních pracovišť patologie ve výuce a konsiliární činnosti. Nicméně požadavky na screeningové laboratoře musí zůstat jednotné pro každého žadatele.

9. Výzva

Členové komise kromě zástupkyně patologů důrazně vyzývají ministra zdravotnictví, aby ve veřejném zájmu v maximální míře využil svých kompetencí pro start organizovaného screeningu karcinomu děložního hrdla od 1. 7. 2006.